Polish English German

Pomoc psychoterapeutyczna to forma pomocy adresowana do osób dorosłych, młodzieży i dzieci,
przeżywających różnego typu tymczasowe lub długotrwałe trudności (kryzysy rozwojowe, zaburzenia zachowania
i nastroju, trudności z przystosowaniem się do zmian życiowych, trudności w relacjach interpersonalnych...).
W skład oferty wchodzi psychoterapia:
- indywidualna dorosłych, młodzieży i dzieci,
- rodzin
- małżeństw i par
Oferta skierowana do osób doświadczających:
- depresji, zaburzeń nastroju,
- nerwicy,
- zaburzeń zachowania (np. natręctw, obsesji, objawów hipochondrycznych, tików)
- problemów w związkach i relacjach z innymi,
- problemów z odżywianiem (anoreksja, bulimia, inne),
- problemów seksualnych.
- zespołu stresu pourazowego (będącego skutkiem trudnych doświadczeń),
- zaburzeń psychosomatycznych (zdrowotnych pod wpływem stresu),
- poszukujących sensu i znaczenia życia,
- braku satysfakcji z życia,
- niskiego poczucia własnej wartości, braku asertywnego działania,
- oraz do wszystkich, którzy chcą po prostu porozmawiać.
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży, którzy znajdują się ponadto w następujących sytuacjach:
- doświadczają dużej ilości konfliktów z otoczeniem,
- mają problemy z przystosowaniem do warunków szkolnych oraz problemy z nauką,
- mają trudności z okazywaniem uczuć, wyrażaniem emocji lub kontrolą nad nimi,
- przeżywają stany przygnębienia, zniechęcenia, osamotnienia bez wyraźnego powodu
- często lub gwałtownie się złoszczą i są agresywni,
- doświadczały lub doświadczają przemocy,
- są nieśmiałe i przeżywają różnorakie lęki.
Rodzaje psychoterapii
Psychoterapia indywidualna
Cykl spotkań osoby potrzebującej pomocy z psychoterapeutą. W trakcie spotkań pracuje się nad celem, który
zgłasza osoba. Psychoterapia może być krótkoterminowa (do kilkunastu spotkań ) lub długoterminowa - w
zależności od potrzeb i zgłaszanego problemu. W ramach podjętej współpracy psychoterapeuta i pacjent pracują
nad ustalonymi celami, które są ważne dla pacjenta.
Psychoterapia dzieci i młodzieży jest poprzedzona spotkaniem konsultacyjnym (na które zapraszamy samych
rodziców) oraz wizytą diagnostyczną z udziałem dziecka, służącą również wzajemnemu poznaniu. Zakres
planowanej pomocy terapeutyczno-rozwojowej, metody i forma pracy są następnie omawiane z rodzicami i
aprobowane przez uczestnika terapii. Dobór metod pracy jest dostosowany do wieku i indywidualnych
predyspozycji dziecka.
Psychoterapia par służy poprawie funkcjonowania partnerów w związku, zażegnaniu kryzysu. W trakcie terapii
uczestnicy rozwijają swoje umiejętności rozumienia uczuć i oczekiwań partnera oraz własnych. Wdrażają
konstruktywne sposoby wyrażania potrzeb i emocji, rozwijają umiejętności komunikowania się ze sobą, co
umożliwia lepsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Terapia służy rozwijaniu w partnerach
przychylnego nastawienia do siebie nawzajem, wypracowaniu modelu związku akceptowalnego dla obu stron.
Psychoterapia rodzin jest wskazana jeśli pomiędzy członkami rodziny występują znaczące trudności w relacjach,
których przejawem mogą być między innymi: problemy wychowawcze, trudności członków rodziny we
wzajemnych kontaktach, kłótnie i konflikty rodzinne, choroby psychosomatyczne. Celem terapii rodziny jest
poprawa funkcjonowania poszczególnych osób w układzie rodzinnym, wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi
członkami rodziny.
Poufność
W trakcie terapii wszystkie informacje są poufne. Służy to bezpieczeństwu osoby zgłaszającej się. Sytuacją
wyjątkową jest informacja o zagrożeniu zdrowia lub życia.
Jak długo trwa konsultacja?
50 min
Co jest wykluczeniem do przeprowadzenia konsultacji?
Jeśli osoba zgłaszająca się jest pod wpływem środków odurzających (alkohol, narkotyki i inne).
Psychoterapeuta: mgr Anna Kupiec - ukończyła szkolenie Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na
Rozwiązaniach. 4-letni kurs Psychoterapii Systemowej Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.
Ukończyła certyfikowane pełne szkolenie z Logoterapii - specjalizacja psychoterapia egzystencjalna, sens życia,
duchowość w psychoterapii. Jest w trakcie szkolenia NARM - terapia traumy szokowej, rozwojowej i
emocjonalnej. Ukończyła specjalistyczny warsztat szkoleniowy „Trauma - zagrożenie czy szansa” oraz liczne
warsztaty i wykłady terapeutyczne. Posiada wieloletnie doświadczenie współpracy w charakterze koterapeuty
podczas grup terapeutycznych i treningów rozwojowych. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla młodzieży i
dorosłych. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Data dodania: 
07/14/2017