O nas

EUROMEDICA - Twoja Poradnia.

Centrum Medyczne EuroMedica!

Jesteśmy Poradnią Lekarza Rodzinnego i oferujemy kompleksową opiekę medyczną na terenie Bielska Białej w dwóch dogodnie zlokalizowanych dla naszych Pacjentów Poradniach z własnym Parkingiem, w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia oferujemy Porady Lekarzy Poradni Podstawowej Opieki Zdrowia . W obu naszych nowocześnie wyposażonych placówkach w Bielsku-Białej – przy ulicy Żywieckiej 142 oraz Sobieskiego 83 – zatrudniamy zespół wykwalifikowanych lekarzy wielu specjalności.

W naszym Centrum Medycznym EuroMedica porad udzielą Państwu między innymi:

 • lekarze specjaliści medycyny rodzinnej
 • lekarze specjaliści chorób wewnętrznych (interna)
 • lekarze specjaliści pediatrii
 • lekarze specjaliści chirurgii ogólnej
 • pielęgniarki i położne środowiskowe
 • lekarze specjaliści diagnostyki USG

 

Najważniejszy jest dla nas pacjent

dlatego też przykładamy największą wagę do jakości obsługi Naszych Pacjentów oraz doboru najlepiej wykwalifikowanej medycznej kadry fachowej. Poza grupą sprawdzonych i zaufanych specjalistów, zatrudniamy wykwalifikowany personel pomocniczy z doświadczeniem klinicznym.

Zdrowie jest najważniejsze

dlatego dbałość o szczegółową diagnostykę medyczną w procesie leczenia jest podstawową zasadą funkcjonowania naszych poradni opartą o nowoczesny sprzęt medyczny i współpracę z najlepszymi pracowniami diagnostycznymi w Bielsku-Białej . Ciągle poprawiamy jakość naszej pracy a naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie Naszych Pacjentów, dlatego wszelkie Państwa uwagi w zakresie funkcjonowania naszych poradni są dla nas bardzo cenne.

Dokumentacja Medyczna

zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej określa Regulamin Organizacyjny naszych placówek i Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [CZYTAJ REGULAMIN]. W NZOZ euroMedica cena kopii jednej strony dokumentacji medycznej to 0,30zł.


 

Klauzula informacyjna RODO

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Podstawy prawne przetwarzania:

1. Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, tj. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. W związku z powyższym informujemy, że prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu profilaktyki zdrowotnej odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu diagnozy medycznej i leczenia odbywa się na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

6. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w innych celach aniżeli opisane w pkt. 2, np. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody Pacjenta.

Informujemy, iż w granicach obowiązujących przepisów prawa :

 • Zgoda Pacjenta, o której mowa w pkt. 6 może zostać w każdym czasie oraz w każdej możliwej formie (pisemnie, ustnie, wyraźne działanie) wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o trybie wycofania zgody;
 • Pacjent ma prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby;
 • Pacjent ma prawo do sprostowania danych dotyczących jego osoby, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Pacjent ma prawo do przenoszenia danych;
 • Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pacjent ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa.
 • Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
 • Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych :Administrator Danych Osobowych – NZOZ EuroMedica sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul.Sobieskiego 83, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000025932. Prezes Zarządu EuroMedica Tel. 33 814 81 81.

Prawa Pacjenta określa USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016 poz. 186; Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016.

Zapraszamy i Zapewniamy że dołożymy wszelkich starań, żeby wizyta Państwa w Centrum Medycznym EuroMedica spełniła Państwa oczekiwania!

Prezes Zarządu EuroMedica